ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

- Δάση , εθνικό σχέδιο αναδάσωσης, προβολή θεσμού του αναδόχου αναδάσωσης

- Βιοποικιλότητα

- Ενέργεια, εξοικονόμηση ενέργειας, κυκλική οικονομία

ΑΞΟΝΕΣ Ά ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 • Ενεργειακές κοινότητες 
 • Εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) 
 • Πολεοδομία, e- άδειες & e- μητρώα (απόβλητα, πολεοδομία)

 ΑΞΟΝΕΣ Β' ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 • Προστασία της βιοποικιλότητας
 • Δασικοί χάρτες/Κτηματολόγιο
 • Εθνική στρατηγική για τα δάση
 • Ειδικά χωροταξικά πλαίσια
 • Νέα προεδρικά διατάγματα χρήσης γης 

 ΑΞΟΝΕΣ Γ’ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 • Ηλεκτροκίνηση
 • Μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας  
 • Εξοικονόμηση ενέργειας 
 • Σύσταση περιφερειακών παρατηρητηρίων - αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης 
 • Ολοκληρωμένος σχεδιασμός παράκτιου χώρου Αττικής - προώθηση προγράμματος προστασίας και διαχείρισης τοπίου 
 • Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στον εξορυκτικό τομέα 
 • Απλοποίηση και κωδικοποίηση του κανονιστικού πλαισίου εξορυκτικού κλάδου 
 • Χωροταξικός σχεδιασμός 
 • Αρχιτεκτονικοί σχεδιασμοί 
 • Ελεγκτική διαδικασία 
 • Πρόληψη - καταπολέμηση περιβαλλοντικού εγκλήματος  
 • Σύνδεση έρευνας - παραγωγής 
 • Διαχείριση κινδύνων από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές