ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η επικοινωνιακή στρατηγική του ΥΠΕΝ στηρίζεται στους παρακάτω άξονες, οι οποίοι λήφθηκαν υπόψη κατά την υλοποίηση των επιμέρους δράσεων/ενεργειών επικοινωνίας:

•     Ανάδειξη του ρόλου και της συμβολής των πολιτικών του ΥΠΕΝ στο ευρύ κοινό και τους αρμόδιους φορείς.

•     Ενημέρωση των πολιτών για τις δράσεις και τα έργα των επιμέρους Διευθύνσεων του Υπουργείου και τον αντίκτυπό τους στη προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

•     Διατήρηση του ενιαίου χαρακτήρα της στρατηγικής, ώστε να υπάρχει συνοχή και συνάφεια στην επικοινωνία.

•     Διαμόρφωση ενιαίας ταυτότητας για την προβολή των δράσεων του ΥΠΕΝ, ώστε να γίνει διακριτό και αναγνωρίσιμο στο ευρύ κοινό ως ενιαίο σύνολο παρεμβάσεων που αποσκοπούν στη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη.

•     Χρήση απλών μεθόδων όπως η αφήγηση και η παράθεση παραδειγμάτων, ώστε το κοινό να μπορεί να κατανοήσει πιο εύκολα και αποτελεσματικά τις σχετικές έννοιες, τους στόχους που τίθενται και τις δράσεις που προγραμματίζονται.

•     Χρήση απλού και προσιτού λόγου, ώστε να γίνονται οι ενέργειες επικοινωνίας πιο αντιληπτές απ' όλους τους πολίτες.

Σκοπός της Επικοινωνιακής Στρατηγικής είναι η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του μηνύματος στα επιμέρους κοινά - στόχου, αλλά και η σύνδεση όλων αυτών των ομάδων - κοινών με το ΥΠΕΝ.