ΤΟ ΕΡΓΟ

"Πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα πολιτικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας". Στόχος είναι  η ανάδειξη του ρόλου και της συμβολής των πολιτικών του Υ.Π.ΕΝ. στο ευρύ κοινό και τους αρμόδιους φορείς καθώς και η ενημέρωση των πολιτών για τις δράσεις και τα έργα των επιμέρους Διευθύνσεων του Υπουργείου και ο αντίκτυπός τους στη προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής των πολιτών.


Το Υ.Π.ΕΝ. με το σύνολο των ενεργειών και των δράσεων του ενημερώνει και ενεργοποιεί το ευρύ κοινό με ένα ενιαίο σύνολο παρεμβάσεων που αποσκοπεί στη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη".